Wystawa o Biblii

Księga ksiąg. Powstanie, podział i długość Biblii

Biblia nie jest zwykłą książką. Właściwie jest rodzajem biblioteki, w której odnaleźć można pozycje pisane w różnym czasie, w kilku językach, z wielu perspektyw tematycznych, a kolejne części reprezentują rozmaite gatunki literackie.

Przyjmuje się, że Pismo Święte tworzyło ponad 40 autorów na przestrzeni 1500 lat. Ale zacznijmy od początku…

66 ksiąg w 77 godzin. Jak długo czyta się Biblię?

 

Niektórzy czytają szybko, w sprinterskim biegu pochłaniając kolejne strony zapisane drukiem. Inni wolą smakować każde słowo i kontemplować poznawane treści. Ale gdyby wyciągnąć statystyczną średnią czytelniczego tempa, ile czasu trzeba byłoby poświęcić na lekturę Biblii?

 

 • 77 godzin: raptem tyle trwa przeczytanie całej Biblii. Tyle godzin mija od pierwszej wigilijnej gwiazdki do drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia.
 • 58 godzin trwa przeczytanie Starego Testamentu. Tyle – idąc bez przerwy – trwałby spacer z Krakowa do Warszawy.
 • 19 godzin trwa przeczytanie Nowego Testamentu. Tyle trwa najdłuższy lot pasażerski świata z Nowego Jorku do Singapuru.
 • Tylko 2 godziny trwa przeczytanie Ewangelii Jana. Średnio tyle czasu dziennie Polacy spędzają w mediach społecznościowych.

Podział Biblii

 

Aby łatwiej było odnaleźć się w ogromie poruszanych na kartach Pisma Świętego zagadnień, w czasach średniowiecza dokonano cennego podziału tekstu na większe i mniejsze elementy. Obowiązująca współcześnie struktura Biblii, ułatwia czytelnikom nawigację i odszukanie konkretnych treści.

 

Stary i Nowy Testament

 

Księgi, które powstały przed narodzeniem Jezusa, chrześcijanie zaliczają do Starego Testamentu. Te, które spisano po Jego narodzeniu, określono mianem Nowego Testamentu.

 

Rozdziały

 

Każdą księgę podzielono na rozdziały. Dokonał tego w pierwszej połowie XIII w. Stephen Langton – angielski duchowny, arcybiskup Canterbury i prymas Anglii, który odegrał również znaczącą rolę w przygotowaniu Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum) z 1215 r

 

Wersety

 

Wersyfikacja Starego Testamentu zaczęła się od pracy żydowskich rabinów jeszcze w XV w., a formę ustaloną zyskała dzięki Robertowi Estiene’owi w 1571 r. Ten sam autor opracował w 1551 r. podział na wersety Nowego Testamentu

Księgi biblijne

 

Dzięki wnikliwym analizom historycznym, badaniom lingwistycznym, wiedzy pozyskanej w toku badań archeologicznych, w końcu także dzięki teologicznym rozważaniom i duchowej refleksji, chrześcijanie osiągnęli kompromis co do kanonu ksiąg natchnionych Pisma Świętego. W ujęciu protestanckim uznaje się, że Biblia obejmuje 66 ksiąg podzielonych na Stary i Nowy Testament.

 

Spis wszystkich ksiąg i skrótów prezentujemy u dołu tej strony.

Biblia w liczbach

 

Poznaj ciekawostki o Biblii (więcej na portalu Biblia-info.pl):

 

W ilu językach spisano Biblię?

 

Biblię spisano w trzech głównych językach:

 • Hebrajskim
 • Aramejskim
 • Greckim

Jak długo powstawała Biblia?

 

Przyjmuje się, że Pismo Święte tworzyło ponad 40 autorów na przestrzeni 1500 lat.

Jaki jest najkrótszy, a jaki najdłuższy tekst w Biblii?

Jaka jest objętość Biblii?

 

 • 25% objętości Biblii stanowi Nowy Testament, a 75% obejmuje Nowy Testament.
 • Biblia ma 66 ksiąg, podzielonych na 1188 rozdziałów.
 • Biblia ma 31101 wierszy.
 • Biblia posiada ponad 780 tys. słów i ok. 3,5 mln liter.

Skróty ksiąg biblijnych

 

Stary Testament. Skróty nazw ksiąg:

 

 1. Rdz – Ks. Rodzaju
 2. Wj – Ks. Wyjścia
 3. Kpł – Ks. Kapłańska
 4. Lb – Ks. Liczb
 5. Pwt – Ks. Powtórzonego Prawa
 6. Joz – Ks. Jozuego
 7. Sdz – Ks. Sędziów
 8. Rt – Ks. Rut
 9. 1 Sm – 1 Ks. Samuela
 10. 2 Sm – 2 Ks. Samuela
 11. 1 Krl – 1 Ks. Królewska
 12. 2 Krl – 2 Ks. Królewska
 13. 1 Krn – 1 Ks. Kronik
 14. 2 Krn – 2 Ks. Kronik
 15. Ezd – Ks. Ezdrasza
 16. Ne – Ks. Nehemiasza
 17. Est – Estery
 18. Hi – Ks. Hioba
 19. Ps – Ks. Psalmów
 20. Prz – Ks. Przysłów
 21. Koh – Ks. Koheleta
 22. Pnp – Pieśń nad Pieśniami
 23. Iz Izajasza
 24. Jr – Ks. Jeremiasza
 25. Lm – Lamentacje
 26. Ez – Ks. Ezechiela
 27. Dn – Ks. Daniela
 28. Oz – Ks. Ozeasza
 29. Jl – Ks. Joela
 30. Am – Ks. Amosa
 31. Ab – Ks. Abdiasza
 32. Jon – Ks. Jonasza
 33. Mi – Ks. Micheasza
 34. Na – Ks. Nahuma
 35. Ha – Habakuka
 36. So – Ks. Sofoniasza
 37. Ag – Ks. Aggeusza
 38. Za – Ks. Zachariasza
 39. Ml – Ks. Malachiasza

 

Nowy Testament. Skróty nazw ksiąg:

 

 1. Mt – Ew. wg św. Mateusza
 2. Mk – Ew. wg św. Marka
 3. Łk – Ew. wg św. Łukasza
 4. J – Ew. wg św. Jana
 5. Dz – Dzieje Apostolskie
 6. Rz – List do Rzymian Jk
 7. 1 Kor – 1 List do Koryntian
 8. 2 Kor – 2 List do Koryntian
 9. Ga – List do Galatów
 10. Ef – List do Efezjan
 11. Flp – List do Filipian
 12. Kol – List do Kolosan
 13. 1 Tes – 1 List do Tesaloniczan
 14. 2 Tes – 2 List do Tesaloniczan
 15. 1 Tm – 1 List do Tymoteusza
 16. 2 Tm – 2 List do Tymoteusza
 17. Tt – List do Tytusa
 18. Flm – List do Filemona
 19. Hbr – List do Hebrajczyków
 20. Jk – List św. Jakuba
 21. 1 P – 1 List św. Piotra
 22. 2 P – 2 List św. Piotra
 23. 1 J – 1 List św. Jana
 24. 2 J – 2 List św. Jana
 25. 3 J – 3 List św. Jana
 26. Jud – List św. Judy
 27. Ap – Apokalipsa św. Jana