Wystawa o Biblii

Biblia a historia

Za życia Samsona powstał alfabet fenicki. Gdy odbywały się pierwsze igrzyska olimpijskie, wielka ryba połknęła Jonasza. Kiedy w Atenach budowany był Partenon, w Judei działał biblijny prorok Nehemiasz. Poznaj więcej ciekawostek.

Działalność historyków i archeologów pozwala porównać słynne wydarzenia biblijne i historyczne:

Biblia a historia (INFOGRAFIKA)

Od Egiptu do Babilonu, czyli historia Starego Testamentu

 

Portal o Piśmie Świętym Biblia-info.pl rozwija kolejne okresy z historii Biblii:

Okres patriarchów

 

Księga Rodzaju zawiera kilka cennych genealogii związanych z życiem biblijnych patriarchów. W starożytności wielką wagę przywiązywano do kwestii tożsamości i przynależności rodowej. W końcu nie istniały dowody osobiste, a jedynym sposobem na udowodnienie pochodzenia (a co za tym idzie – przynależności do konkretnej grupy społecznej) było powołanie się na pokolenia przodków. Aby tego dokonać, uczono się na pamięć rodowodów i historii swojej rodziny.

 

Genealogie biblijne nie powinny być podstawą do tworzenia dokładnych systemów chronologicznych, gdyż nie mamy pewności czy są one kompletne. Porównanie dostępnych w Biblii genealogii dowodzi, że czasami z niewyjaśnionych przyczyn pomijano pewne osoby lub całe pokolenia.

 

Poniższa grafika prezentuje genealogie patriarchów. Podane daty liczone są od stworzenia świata:

Źródło: biblia-info.pl

Wyjście z Egiptu i okres sędziów

 

Kolejna grafika od Biblia-info.pl przedstawia czasy patriarchów:

  • Abrahama,
  • Izaaka,
  • Jakuba
  • 12 synów Jakuba dających początek 12 pokoleniom Izraela.

 

Omawiamy też czasy Mojżesza, wyjście z Egiptu (Exodus) oraz okres sędziów, którzy po śmierci Mojżesza i Jozuego przewodzili Izraelowi. Po okresie sędziów nastał okres monarchii. Niektóre daty mają charakter hipotetyczny. Wszystkie wymienione na planszy wydarzenia rozegrały się przed naszą erą.

Źródło: biblia-info.pl

Okres królów izraelskich i judzkich

 

Trzech pierwszych królów żydowskich to Saul, Dawid i Salomon. Po śmierci tego ostatniego królestwo rozpadło się na dwa mniejsze:

  • królestwo północne Izrael (w jego skład wchodziło 10 plemion spośród 12)
  • królestwo północne Judę (w jego skład wchodziły tylko dwa plemiona spośród 12).

 

Królestwo Izraela na skutek odstępstwa od Boga upada w 722 roku p.n.e. w czasie inwazji asyryjskiej. Królestwo Judy zostaje rozbite nieco później, bo w 586 roku p.n.e., przez wojska babilońskie:

Źródło: biblia-info.pl

Okres niewoli babilońskiej, odbudowy i międzytestamentalny

 

Niewola babilońska położyła kres królestwu Judy. Po ok. 70 latach Cyrus, który pokonał Imperium Neobabilońskie ,wydał dekret zezwalający Żydom na powrót do ojczyzny.

 

Zaczął się okres odbudowy świątyni i Jerozolimy. Okres pomiędzy IV a I wiekiem przed Chrystusem nazywane jest okresem międzytestamentalnym – dzieli on czasy Starego i Nowego Testamentu. Wszystkie wymienione na planszy wydarzenia rozegrały się przed naszą erą.

Źródło: biblia-info.pl