Apokalipsa

Wierzymy, że Bóg zwycięża

Choć ostatnia księga Biblii często kojarzona jest z czymś strasznym, Apokalipsa opisuje triumf Boga i perfekcyjny świat, na którym przyjdzie nam żyć.

SŁUŻBA CHRYSTUSA W NIEBIAŃSKIEJ ŚWIĄTYNI

  W niebie znajduje się świątynia, prawdziwy przybytek, który zbudował Pan, a nie człowiek. W nim sam Chrystus oręduje za nami, dając wierzącym dostęp do owoców swej pojednawczej ofiary złożonej kiedyś za wszystkich na krzyżu. Jezus został ustanowiony naszym wielkim Arcykapłanem i rozpoczął swoją wstawienniczą służbę z chwilą wniebowstąpienia.
  W roku 1844, przy końcu proroczego okresu 2300 lat, przystąpił do drugiej i ostatniej fazy swej służby pojednawczej. Jest to dzieło przedadwentowej fazy sądu Bożego, która jest częścią dzieła ostatecznego pokonania grzechu symbolizowanego przez oczyszczenie starotestamentalnej świątyni hebrajskiej w Dniu Pojednania. W tej służbie, która była zapowiedzią tego, co wydarzy się w przyszłości, świątynia była oczyszczana krwią ofiar zwierzęcych. Jednak rzeczy niebiańskie oczyszczane są doskonałą ofiarą krwi Jezusa.
  Sąd przedadwentowy ukazuje istotom niebiańskim, kto spośród umarłych zasnął w Chrystusie i w związku z tym jest godny, by w Chrystusie dostąpić łaski udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Ukazuje również, kto spośród żyjących trwa w Chrystusie, zachowując przykazania Boże i wiarę Jezusa, będąc tym samym gotowym, aby dostąpić przemienienia i być wziętym do Jego wiecznego Królestwa. Sąd ten potwierdza, że Bóg zbawiając tych, którzy wierzą w Jezusa, postępuje w pełni sprawiedliwie. Deklaruje też, że ci, którzy zachowują wierność wobec Boga, otrzymają Jego Królestwo. Zakończenie tej służby Chrystusa wyznaczy koniec czasu łaski dla ludzi przed powtórnym Jego przyjściem. Hbr 8,1−5; Hbr 4,14−16; Hbr 9,11−28; Hbr 10,19−22; Hbr 1,3; Hbr 2,16−17; Dn 7,9−27; Dn 8,13−14; Dn 9,24−27; Lb 14,34; Ez 4,6; Kpł 16; Ap 14,6−7; Ap 20,12; Ap 14,12; Ap 22,12POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

  Powtórne przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją Kościoła i wspaniałym ukoronowaniem ewangelii. Przyjście Zbawiciela będzie literalne, osobiste, widzialne i ogólnoświatowe. Gdy Chrystus powróci, sprawiedliwi spośród umarłych zostaną wzbudzeni z martwych i wspólnie z żywymi sprawiedliwymi zostaną uwielbieni i wzięci do nieba, natomiast niesprawiedliwi umrą. Niemal całkowite wypełnienie się większości proroctw, a także obecny stan świata, wskazują, że powrót Chrystusa jest bliski. Czas tego wydarzenia nie został objawiony, dlatego jesteśmy zachęcani do tego, aby zawsze być gotowymi. Tt 2,13; Hbr 9,28; J 14,1−3; Dz 1,9−11; Mt 24,14; Ap 1,7; Mt 24,43−44; 1 Tes 4,13−18; 1 Kor 15,51−54; 2 Tes 1,7−10; 2 Tes 2,8; Ap 14,14−20; Ap 19,11−21; Mt 24; Mr 13; Łk 21; 2 Tm 3,1−5; 1 Tes 5,1−6.ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

  Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz Bóg, który jako jedyny jest nieśmiertelny, obdarzy życiem wiecznym odkupionych. Do tego czasu, śmierć jest dla wszystkich ludzi stanem nieświadomości. Gdy Chrystus, który jest naszym życiem, pojawi się ponownie, wzbudzeni przez Niego z martwych sprawiedliwi wraz z żyjącymi sprawiedliwymi zostaną uwielbieni i pochwyceni na spotkanie swego Pana. Drugie zmartwychwstanie — zmartwychwstanie niesprawiedliwych — będzie mieć miejsce tysiąc lat później. Rz 6,23; 1 Tm 6,15−16; Koh 9,5−6; Ps 143,3−4; J 11,11−14; Kol 3,4; 1 Kor 15,51−54; 1 Tes 4,13−17; J 5,28−29; Ap 20,1−10.MILENIUM I KONIEC GRZECHU

  Milenium to tysiącletnie królowanie Chrystusa z Jego świętymi w niebie w czasie pomiędzy pierwszym i drugim zmartwychwstaniem. W tym czasie sądzeni będą umarli niesprawiedliwi, ziemia zaś będzie całkowicie spustoszona. Nie będzie na niej żyć żaden człowiek, a jej jedynymi mieszkańcami będą szatan i jego aniołowie. Przy końcu tego okresu Chrystus wraz ze swoimi świętymi i świętym miastem zstąpi z nieba na ziemię. Wtedy zostaną wzbudzeni z martwych umarli nie− sprawiedliwi, którzy wkrótce pod wodzą szatana i z jego aniołami otoczą miasto. Lecz wtedy spadnie ogień Boży, który pochłonie ich i oczyści ziemię. W ten sposób wszechświat zostanie na zawsze uwolniony od grzechu i grzeszników. Ap 20; 1 Kor 6,2−3; Jr 4,23−26; Ap 21,1−5; Ml 3,19; Ez 28,18−19.NOWA ZIEMIA

  Na Nowej Ziemi, na której zamieszka sprawiedliwość, Bóg da odkupionym wieczny dom i doskonałe warunki do życia wiecznego, miłości, szczęścia i uczenia się w Jego obecności. Tam bowiem sam Bóg zamieszka ze swoim ludem, a cierpienie i śmierć przeminą. Wielki bój zostanie zakończony i nie będzie już więcej grzechu. Cała przyroda — zarówno ożywiona, jak i nieożywiona — wskazywać będzie, że Bóg jest miłością. On też królować będzie na wieki. Amen 2 P 3,13; Iz 35; Iz 65,17−25; Mt 5,5; Ap 21,1−7; Ap 22,1−5; Ap 11,15.

O NAS

Jesteśmy kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań protesta-nckich. Wszystkie nasze zasady wiary oparte są wyłącznie na Piśmie Świętym. W Krakowie jest ponad 200 adwentystów dnia siódmego (18 mln na świecie). Wierzymy w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa.
Znajdź więcej

AKTUALNOŚCI

Przekaż nam 1%
18 marca, 2016

Uwielbiamy pomagać. A Ty… możesz nam w tym pomóc! Wystarczy Twój 1% podatku.

Czytaj więcej
Fitness
26 wrzesień, 2015

Pod okiem profesjonalnej instruktorki nie tylko wyrzeźbisz sylwetkę, ale też poznasz ciekawych ludzi.

Czytaj więcej